Chúng tôi cam kết những Chính sách bảo mật như:

  • Không công khai thông tin như: Số điện thoại, thông tin facebook cá nhân, hay số tài khoản ngân hàng của khách hàng cho bên thứ 3.
  • Không công khai hay bán database website của khách hàng cho các bên thứ 3.
  • Không đăng bán sản phẩm của khách hàng với bên thứ 3
  • Chúng tôi chỉ lưu trữ những thông tin cần thiết như: tài khoản đăng nhập của website + hay tài khoản đăng nhập hosting ( nếu có ) cho bên thứ 3